Verðskrá

Verðskrá

GJALDSKRÁ HÖFÐA FASTEIGNASÖLU kt. 590392-2869
1.0. Almennt um þóknun:
1.1.

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu Höfða fasteignasölu.

Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts nema annað sé tekið fram. Virðisaukaskattur er 24.0% til viðbótar þóknun samkvæmt gjaldskránni. Söluþóknun innifelur verðmat fasteignarinnar, gerð söluyfirlits, gerð kauptilboðs, kaupsamnings, kostnaðaruppgjörs og afsals. Fyrir auglýsingar, myndatöku og skjalaöflun greiðist sérstaklega. Þegar þóknun í gjaldskrá þessari er ákveðin í krónutölu, en ekki sem hundraðshluti af verðmæti, er fjárhæð þóknunarinnar grunngjald sem breytist í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Þóknun fyrir unnið verk er miðuð við þá gjaldskrá sem gildir þegar reikningur fyrir verkið er gerður.

2.0. Kaup og sala fasteigna:

2.1 Sala fasteigna

a. Söluþóknun vegna sölu fasteignar í einkasölu er 1,95 % af söluverði eignar auk vsk.

b. Sala fasteignar í almennri sölu er 2,5 % af söluverði eignar auk vsk.

c. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna er almennt 1% af söluverði auk vsk, þó aldrei lægri en kr. 248.000.- m/vsk.

d. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir, auk vsk.

e. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna kr. 80.600 m. vsk.

f. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1 % af söluverði auk vsk.

g. Sala sumarhúsa 3 % af söluverði auk vsk. þó aldrei lægra en kr. 372.000 m. vsk.

2.2. Makaskipti.

Við makaskipti er þóknun samkv. því er fram kemur í 2.1 A og B lið. Hafi önnur hvor eignin hvergi verið í sölumeðferð skal þóknun vera 1% af söluverði þeirrar eignar, auk vsk. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala skal sá fasteignasali einn taka söluþóknun vegna þeirrar eignar samkvæmt söluumboði, enda áriti hann og ábyrgist eigin kaupsamning auk þess að koma fram fyrir hönd sinna umbjóðenda í tilboðs og samningsferlinu.

3.0. SKJALAGERÐ OG RÁÐGJÖF.

3.1. Þóknun fyrir að fara yfir og athuga samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

3.2. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og aðra aðstoð er samkvæmt tímagjaldi. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa og tryggingabréfa tengist ekki kaupsamningsgerð er þóknun kr. 9.300.- m.vsk., fyrir hvert skjal með vottun ef við á.

4.0. Skoðun og verðmat fasteigna:

Fyrir verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun kr. 43.400 m. vsk.

Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,1% af verðmatsfjárhæðinni, auk vsk., en þó að lámarki kr. 86.800 m. vsk.

5.0. Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

5.1. Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts

5.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði er kr. 99.200 m. vsk,

6.0. Eignaumsýsla, skuldaskil og uppgreiðsla lána.

Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi. (sjá lið 7.4.)

7.0. Ýmis ákvæði.

7.1 Kaupandi fasteignar greiðir fast umsýslugjald kr. 62.000 m. vsk fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð við kaupferlið s.s. kauptilboðsgerð, aðstoð við greiðslumat, samskipti við fjármálastofnanir, þinglýsingarmeðferð veðskjala, kaupsamnings og afsals.

7.2 Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.600,- m. vsk, vegna öflunar gagna um eignir sem settar eru í sölumeðferð, svo sem vegna veðbandayfirlita, ljósrit teikninga, ýmissa skjala og netskráninga.

7.3 Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni. Kostnaður við myndatöku fagljósmyndara eru kr. 31.000 m. vsk.

7.4. Tímagjald er kr. 31.000 pr. klst. m. vsk.